BÁO CÁO CÔNG TÁC CHUẨN BỊ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016

Căn cứ vào công văn số 682/PGDĐT ngày 12/08/2015, về việc kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2015-2016. Trường THCS Vĩnh Lợi báo cáo tình hình chuẩn bị cho năm học 2015-2016 như sau:

  1. Việc xây dựng kế hoạch và triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016:

– Trường đã triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học của PGD&ĐT Tân Hưng  đến tất cả CBGV-NV nhà trường thông qua cuộc họp HĐSP  đầu năm ngày 1/8/2015.

– BGH trường đang xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 dựa trên phương hướng nhiệm vụ năm học của PGD&ĐT Tân Hưng và chuẩn bị đưa ra hội đồng trường để bàn bạc thống nhất cho hoàn chỉnh kế hoạch năm học.